Občanské právo

 • Sepis široké škály smluv, jako např. smlouvy kupní, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, jakož i dalších smluvních typů, včetně sepisu budoucích smluv
 • Žaloby na neplatnost smluv, posouzení odstoupení od smlouvy
 • Řešení veškerých otázek spojených s vlastnictvím, spoluvlastnictvím nebo společným jměním z manželů
 • Zástavní práva, věcná břemena (např. věcné břemene doživotního užívání nemovitosti apod.) – jejich zřizování a zápis do katastru nemovitostí, výmazy
 • Komplexní správa a vymáhání pohledávek
 • Náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Právní poradenství v oblasti exekuce
 • Spolčovací právo, založení spolku
 • Vypracování právních rozborů, rešerší, stanovisek apod.
 • Zastupování v řízení před soudy všech stupňů, včetně zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR
 • Předběžná opatření