Odměna

Odměna je zpravidla sjednávána na základě vzájemné dohody advokáta a klienta s ohledem na časovou a odbornou náročnost dané věci, případně na hodnotu projednávané věci. Není-li zvláštní dohody mezi advokátem a klientem, určuje se odměna dle vyhlášky 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládanou výši odměny Vám vždy ráda obratem sdělím po bližší specifikaci požadované právní služby.

Časová odměna

  • bývá sjednána jako hodinová, kdy účtování probíhá zpravidla po půlhodině. Pokud je to v dané věci možné, advokát předem odhadne časovou náročnost v konkrétní věci.

Odměna určená pevnou částkou

  • takto určená odměna se sjednává bez ohledu na skutečnou časovou náročnost a složitost dané věci. Takto je odměna určena nejčastěji v případě sepisu smluv, vypracování právních rozborů, stanovisek či rešerší.

Paušální odměna

  • takováto odměna bývá sjednávána předem, a to s ohledem na předpokládaný rozsah právních služeb za měsíc, bez ohledu na skutečně poskytnutý rozsah právních služeb. Odměna je sjednávána zpravidla s firemní klientelou. Výhodou je finanční výhodnost a předvídatelnost nákladů za právní služby. Pokud se výrazněji změní rozsah právních služeb, mají obě strany právo obnovit jednání o paušální odměně a částku přiměřeně navýšit, či snížit.

Úkonová odměna

  • takováto odměna nastupuje zpravidla v případech, kdy nedošlo k jiné dohodě o odměně a vychází z vyhlášky 177/1996 Sb. Dohodou stran nebo v souladu s touto vyhláškou je stanovena odměna za úkon právní služby, kdy výsledná odměna se odvíjí od počtu úkonů, které byly ve věci učiněny.

Kromě odměny jsou klientovi vždy zvlášť účtovány hotové výdaje vynaložené advokátem při poskytování právní služby, jako jsou soudní a správní poplatky, cestovné, apod. Na nutnost jejich vynaložení je klient upozorněn.